top of page
Anchor 1

Zaprojektuj obiekt który wybudujemy wspólnie w Komarowie / Спроектируй объект, который построим вместе в Комарово

So easty architecture workshop European Young Design

SO EAS+Y

PL/ BY young european design

    Komarowo 2014

Czym są warsztaty SO EAS+Y 

 

SO EAS+Y to warsztaty projektowe, organizatorem jest Fundacja Polityki Rozwojowej z Warszawy, uczestnikami studenci architektury z Polski i Białorusi. Impreza odbywa się w Komarowie (Komarowszczyznie) na Białorusi. Celem warsztatów jest realizacja projektu przestrzennego - instalacji artystycznej będącej trwałym znakiem w przestrzeni Komarowa.

 

Informacje o projekcie

Projekt realizuje Fundacja Polityki Rozwojowej www.fpr.org.pl dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacja została przyznana w ramach programu „Wspólne Działania Polsko-Białoruskie”.

Podstawową ideą projektu jest zaprezentowanie organizacjom pozarządowym na Białorusi warsztatów architektonicznych jako ciekawej, efektywnej metody pracy: zaproszenia do dyskusji o przestrzeni publicznej.

Równocześnie dla uczestników warsztatów, studentów polskich i białoruskich jest to okazja do wspólnej pracy, zainteresowania się wspólnym dziedzictwem kulturowym i narodowym. Wyzwaniem współczesnej architektury jest zarówno poszukiwanie odpowiedzi na problemy, jakie dziedzictwo historyczne stwarza w dziedzinie przestrzeni publicznej, jak kreowanie tej przestrzeni publicznej na nowo.

By podołać temu zadaniu zaprosiliśmy do współpracy architektów z Polski i Białorusi, młodych, ale o dużym doświadczeniu projektowym i dydaktycznym. Mamy nadzieję, że dzięki ich pomocy i zaangażowaniu, warsztaty, które są w 2014 roku organizowane po raz pierwszy, będą rozszerzane także na inne kraje, zyskując międzynarodowy charakter i prestiż.

Zespół Fundacji Polityki Rozwojowej 

European Young Design
architektur workshop

Partnerzy/ партнеры:

Что такое воркшоп SO EAS+Y ?

 

SO EAS+Y  2014 - это архитектурный воркшоп, организатором которого является Фонд Политики Развития в Варшаве, а участниками - архитекторы из Польши и Беларуси. Мероприятие будет проведено в Комарово (Комаровщина)  в Мядельском районе Беларуси. Целью воркшопа является реализация материального проекта - художественной инсталляции, станущей осязаемым знаком в пространственной среде  Комарово.

 

О проекте 

Проект отвечает Фонда Политика развития www.fpr.org.pl благодаря субсидии от Министерства иностранных дел Республики Польша. Грант был награжден под «совместные действия польско-белорусских«. 

Основная идея проекта заключается в демонстрации неправительственных организаций в архитектурной мастерской Беларуси как интересных, эффективных методов работы: приглашение к дискуссии об общественном пространстве. 

В то же время для участников семинара, студенты польских и белорусских возможность работать вместе с общим интересом к культурному наследию и национальном уровне. Задача современной архитектуры является одновременно поиск ответов на проблемы, которые создает наследие в общественных местах, таких как создание общественного пространства снова. 

Для решения этой задачи мы пригласили архитекторов из польских и Беларуси, молодой, но с большим проектирования опыта и обучения. Мы надеемся, что с их помощью и приверженности, семинары, организованные в 2014 году впервые будет продлен и в другие страны, набирает международный характер и престиж. 

Команда Политика Фонд развития

Anchor 2
Karol Szparkowski
Kamil Miklaszewski
Agata Filipek
Mikhail Stepura
Dmitry Bibikov
Edward_01.jpg

Zespół / Команда 

+48 Architecture

Grupa działa od 2006 roku, zajmujemy się szeroko pojętą działalnością projektową i okołoprojektową. W obszarze naszego działania znajduje architektura, architektura wnętrz, wzornictwo. Oprócz tego działalność popularyzatorska i publicystyczna. Poza pracą projektową prowadzimy warsztaty dla dzieci, staramy się być aktywni w dyskusji o stanie polskiej przestrzeni publicznej i architektury.

Trzon grupy stanowią młodzi architekci, absolwenci wydziału architektury Politechniki Warszawskiej: Agata Filipek, (mgr inż. arch., 2006), Karol Szparkowski (mgr inż arch. 2006), Kamil Miklaszewski (mgr inż. arch., 2004).

 

Mikhail Stepura

Architekt i urbanista, obecnie wykłada na Wydziale Urbanistyki BNTU (Mińsk). Absolwent Wydziału Architektury BNTU w 2004 roku, studia magisterskie w 2005 roku. Ma doświadczenie w pracy w firmach architektonicznych i urbanistycznych w Białorusi, Rosji, Holandii, gdzie pracował przy projektach miejskich dla wielu miast (Mińsk, Moskwa, Astana, Kazań, Irkuck, i inne). 

Opiekun na międzynarodowych warsztatach EASA (Węgry, Szwajcaria), brał tez udział w warsztatach architektonicznych na

Białorusi "Minsk Architecture Forum - Sights of a Centre" oraz «Archevolution: DNA of a city" w Brześciu

 

Dmitry Bibikov

Student Wydziału Architektury Politechniki Białoruskiej (BNTU). Uczestnik warsztatów architektonicznych «Archevolution: DNA of a city" w Brześciu. Przewodniczący białoruskiego stowarzyszenia studentów architektury. Organizator kolejnych edycji warsztatów "Minsk Architecture Forum - Sights of a Centre" (MAF-1),  "Minsk Architecture Forum -Transforming Museum" (MAF-2)" oraz Minsk Architecture Forum «Living/Livable microregion» (MAF-3)

 

Edward Wojtiachowicz – założyciel i przewodniczący Rady Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Wiejskiej „Komorowo“, wspierający rozwój lokalny i współpracę z polskimi organizacjami pozarządowymi, w tym  Fundacją Polityki Rozwojowej;

Alla Wojciechowicz – przedstawicielka organizacji Kobiety na rzecz Rozwoju Regionu Narocz, dyrektor powstającego Inkubatora Przedsiębiorczości Wiejskiej – odpowiadają w projekcie za rozprzestrzenienie przez swoją sieć networkingową i włączenie do swojej codziennej pracy metod konsultacji społecznych opartych o pracę ekspertow. 

 

+48 Архитектура

Группа осуществляет свою деятельность с 2006 года, выполняя крупные проектные и междисциплинарные работы в области архитектуры, дизайна интерьеров и предметного дизайна. В дополнение к проектной работе группа занимается общественной и образовательной деятельностью: проводит семинары для детей, принимает активное участие в обсуждении состояния польской архитектуры и общественных пространств.

Ядром группы являются молодые архитекторы, выпускники архитектурного факультета Варшавской Политехники: Агата Филипек (м.арх. 2006), Кароль Шпарковски (м.арх. 2006), Камиль Миклашевски (м.арх. 2004).

 

Михаил Степура

Архитектор и урбанист, в настоящее время также преподает на кафедре «Градостроительство» БНТУ (Минск).

Окончил Архитектурный факультет БНТУ в 2004 г., магистратуру в 2005 г.

Опыт работы в архитектурных и градостроительных компаниях Беларуси, России, Нидерландов, где были выполнены градостроительные проекты для ряда городов (Минск, Москва, Астана, Казань, Иркутск и др.).

Тьютор международных воркшопов EASA (Венгрия, Швейцария), а также целого ряда белорусских, проводимых в рамках Архитектурного форума в Минске и ArchEvolution в Бресте.

 

Дмитрий Бибиков

Окончил Архитектурный факультет БНТУ в 2014 г.

Председатель Белорусской ассоциации студентов-архитекторов (БАСА) c 2012 г., организатор Минских архитектурных форумов: "Ракурсы Центра" (МАФ-1), "Музей-трансформер" (МАФ-2), "Жилой / живой район" (МАФ-3), а также участник архитектурной мастерской «Archevolution: ДНК города" в Бресте. Организатор минской урбанистической платформы и редактор альманаха “Городские тактики”.

 

Эдвард Wojtiachowicz - основатель и председатель Центра по развитию сельского предпринимательства "Komorowo" содействия развитию на местном уровне и сотрудничество с польскими неправительственными организациями, в том числе Фонда по политике развития; 

 

Алла Wojciechowicz - представитель организации женщин для развития Нарочь, директор возникающих Сельский бизнес-инкубатор - несут ответственность за распространение проекта через свою сеть сетей и интеграции в их повседневной методов работы общественных консультаций, основанных на работе экспертов.

 

 

Anchor 3

Komorowo (Komarowszczyzna) / Коморово (Комаровщина)

Miejsce, w którym odbędą się warsztaty to jeden z najcenniejszych historycznie, krajobrazowo, turystycznie i przyrodniczo obszarów Białorusi, położony na północnym-zachodzie kraju, zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy litewskiej i kilkadziesiąt kilometrów od Wilna. Region utrzymuje bliskie związki gospodarcze ze stolicą Litwy. Wpływa na to bliskość granicy, przebiegające szlaki komunikacyjne i – nierzadko – związki rodzinne. Obszar jest słabo zaludniony: miejscowości są̨ oddalone od siebie o co najmniej kilka kilometrów. Krajobraz tworzą sosnowe lasy, pofałdowany teren i zespoły jezior rynnowych i wytopiskowych. Komarowszczyzna to teren ciekawy pod względem zabytków. Znajdziemy tutaj porozrzucane po osadach pałace i dwory – czasem przeznaczone na budynki użyteczności publicznej jak neorenesansowy zameczek w Svirze - siedziba domu dla umysłowo chorych - czasem niszczejące lub zupełnie zniszczone jak pałac Chomińskich w Olszewie. Dworom i siedzibom ziemiańskim towarzyszą zazwyczaj równie cenne zabudowania folwarczne i założenia parkowe.

 

Komarowszczyzna znajdowała się również do 1939 r w posiadaniu Ludwika Chomińskiego. Tutejszy dwór powstał na początku XX w. Bryła na planie podkowy została skomponowana w stylu klasycystycznym. Skromną architekturą urozmaica środkowy ryzalit z portykiem kolumnowym akcentujący wejście. W szczycie znajduje się herb Starzeńskich (poprzednich właścicieli majątu) - Lis.

 

Zespół pałacowo-parkowy zachował się w dobrym stanie – zarówno budynek, jak zabudowania dworskie użytkowała do niedawna, zlikwidowana w bieżącym roku, ś́rednia szkoła rolnicza. Komarowski dwór, zbudowany na planie podkowy jest otoczony rozległym, zabytkowym parkiem. Na tyłach parku znajduje się miejski stadion, zabudowania dawnego internatu oraz kołchozu. Przez park biegnie naturalny szlak komunikacyjny do tych zabudowań.

 

Poza budynkiem dworu warto oficyny - powstałe równocześnie z dworem -oraz zabudowania folwarczne: spichlerz o konstrukcji z kamienia polnego oraz inne budynki gospodarcze. Ciekawostką jest witraż z lanego szkła zamówiony do jednego z budynków gospodarczych przez byłego dyrektora szkoły Edwarda Wojciechowicza. Planowano otworzyć w tym miejscu kawiarnię - niestety pomysł nie doczekał się realizacji..

 

Od strony wsi wejście do parku zamyka murowana brama z kamiennymi kulami na cokołach. Same kule pochodzą z majątku Chomińskich w Olszewie – niszczały porzucone tam w krzakach - zostały stamtąd przywiezione przez mieszkańców Komarowa i w ten sposób ocalone.

 

Dwór z otaczającym go parkiem są zlokalizowane w centrum Komarowa – wejście do parku zamyka jedną̨ z pierzei niewielkiego ryneczku będącego ośrodkiem życia miejscowości. Oferta handlowa ryneczku jest skromna: dwa sklepy i jedyna w okolicy kawiarnia (z tarasem i dostępem do Wi-Fi) Po przeciwnej stronie przecinającej rynek drogi znajdują się: budynek organizacji pozarządowej z tablicą informacyjną i miejscem informacji turystycznej oraz oddział banku.

 

Czy jest szansa na komarowskiego dworu i jego otoczenia? W Komarowie działa od lat kilka organizacji pozarządowych. Do najważniejszych należą: Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Wiejskiej „Komarowo” oraz Kobiety na Rzecz Rozwoju Regionu Narocz. Współpracują z organizacjami z Polski i Niemiec, także z innymi organizacjami pozarządowymi z Mińska (np. ekologicznymi) i lokalnymi instytucjami społecznymi. Celem organizacji jest wspieranie rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem dywersyfikacji dochodów, wzrostu przedsiębiorczości i modernizacji wsi. W bieżącym roku jedna z tych organizacji pozyskała dotację z Komisji Europejskiej na pierwszy na Białorusi inkubator przedsiębiorczości wiejskiej – ma on nie tylko podnosić wiedzę przedsiębiorców, ale też udzielać im dotacji na innowacyjne, istotne dla społeczności lokalnej działania biznesowe. Elementem tego projektu jest częściowy remont dworu Chomińskich z przeznaczeniem go na cele społeczne.

 

Celem warsztatów nie jest opracowanie pełnej koncepcji zabezpieczenia parku i dworu. Chcemy pokazać w sposób komunikatywny, jaką̨ funkcję może pełnić architektura i instalacje architektoniczne w dialogu ze społecznością lokalną, pokazać, jak poprzez formę architektoniczną można komunikować się w istotnych społecznie sprawach. Naszymi odbiorcami jest zarówno społeczność lokalna Komarowszczyzny, jak organizacje pozarządowe zainteresowane tym tematem. Naszym celem nie jest działanie jednorazowe – chcemy, żeby forma będąca owocem warsztatów stała się początkiem, katalizatorem nowych relacji społecznych w Komarowie. Chcemy aby będący tłem i środowiskiem naszego działania zespół pałacowo parkowy, siedziba powstającego inkubatora przedsiębiorczości, przyciągał nie tylko poprzez ofertę programową, ale także za pomocą stworzonych, atrakcyjnych rozwiązań przestrzennych.

Деревня, в которой пройдет воркшоп, является одним из самых ценных в историческом, туристическом и природном смысле мест Беларуси. Расположено оно на северо-западе страны, неподалеку от границы с Литвой и в нескольких десятках километров от Вильнюса. Регион тесно связан в экономическом плане со столицей Литвы. Это вызвано близостью границы, пересекающей сети коммуникации -  и, нередко, родства. Территория мало заселена:  населенные пункты расположены друг от друга минимум в нескольких километрах. Пейзаж состоит из сосновых лесов, холмов и  множества  озер ледникового и карстового происхождения. Комаровщина - это  територия интересная с точки зрения своего культурного наследия. Тут находится много дворцов и усадеб - временами используемых в качестве общественных зданий, как к примеру неоренессансный замок в Свире - служащий психбольницей, временами - пустующих или совершенно разрушенных как  дворец Хоминских в Ольшеве. С дворцами и помещичьими усадьбами тут соседствуют ценные хозяйственные сооружения и парки.

 

Комаровщина до 1939 находилась во владении Людвика Хоминского. Местная усадба была построена в начале   XX в. Подковообразное здание имеет классическую композицию. Скромная архитектура уравновешивается расположенным в средней части ризалитом с портиком, акцентирующем вход. На щепце расположен герб Старженских (предыдущи владельцев усадьбы) -  Лис.

Дворцово-парковый комплекс сохранился в хорошем состоянии  – как основное здание, так и здание усадьбы использовались до недавнего времени, съехавшей в текущем году средней сельскохозяйственной  школой.  Комаровская усадьба, в плане имеющая вид подковы, окружена просторным историческим парком. В задней части парка расположены городской стадион, постройки бывшего общежития и колхоза. Через парк пролегает естественный маршрут к этим постройкам.

Кроме здания усадьбы на территории расположены хозпостройки, возведенные одновременно с ней: каменный амбар из полевого камня и другие хозяйственные постройки. Интересным является витраж из литого стекла, заказанный для одного из зданий бывшим директором школы Эдвардом Войцеховичем.  Планировалось открыть в этом месте кафе - увы,  реализовать этот замысел не  удалось.

Снаружи все входы в парк закрываются каменными воротами с каменными шарами на постаментах. Сами шары  из имения Хоминских в Ольшеве ветшали там в кустах  и были перенесены жителями Коморова и таким образом сохранены.

Усадьба с окружающим ее парком расположены в центре Комарово - вход в парк закрыт одним из зданий на небольшом рыночке, являющемся центром общественной жизни.  Торговый оборот маленького рынка скромен: два магазина и единственное в округе кафе (с террасой и доступом к Wi-Fi). По противоположной стороне проходящей через рынок дороги находятся: здание неправительственной организации с инфопоинтом  и туристической информацией и отделение банка.

 

Есть ли шанс на лучшее у дворца и его окружения? В Комарово уже втечение нескольких лет действует несколько неправительственных организаций. К вышеназванным относятся: “Центр развития сельского предпринимательства “Комарово” и  “Женщины за развитие региона Нарочь”. Они тесно сотрудничают с организациями из Польши и Германии, а также с неправительственными организациями из Минска (например, экологическими)  и местными общественными организациями. Целью организации является   поддержка местного развития с особым акцентом на диверсификацию доходов, росте и модернизации сельского предпринимательства. В нынешнем году одна из этих организаций добилась дотации от Еврокомиссии на первый в Беларуси инкубатор сельского предпринимательства  -  его целью является не только повышение уровня знаний предпринимателей, но получение грантов на инновационные, соответствующие местным сообществам, виды деятельности. Элементом этого проекта является частичный ремонт усадьбы Хоминских для приспособления его под общественное использование.

 

Целью воркшопа является разработка концепции сохранения парка и усадьбы. Мы хотим посредством диалога с местным сообществом показать, какая функция может наполнить архитектуру и архитектурные инсталляции, показать, что с помощью  архитектурных форм можно обсуждать важные для сообщества вещи. Нашими адресатами являются как местное сообщество Комаровщины, так и заинтересованные в данной тематике негосударственные организации. Нашей целью не является однократное действие  - напротив, архитектурный объект, который будет результатом воркшопа, должен стать началом, катализатором новых отношений в обществе в Комарово.   Объект должен стать основанием и центром  нашей работы с  дворцом и парком, местом  формирующегося бизнес-инкубатора, привлекательного не только по своей основной программе, но и при помощи созданных привлекательных пространственных решений.

 

 

Anchor 4

Terminarz warsztatów / Расписание воркшопа

01.VIII.2014 Ogłoszenie o organizacji warsztatów "So eas+y / Young european design" 2014

01.VIII.2014 - 05.IX.2014 do godz. 12.00 Rekrutacja uczestników warsztatów 

05.IX.2014 Ogłoszenie wyników rekrutacji

13.IX.2014 - 16.IX.2014 Warsztaty "So eas+y / Young european design" w Komarowie, Białoruś

XI.2014 Wystawa połączona z wernisażem i dyskusją w Galerii Y w Mińsku dotycząca przestrzeni publicznej i historycznej – wydarzenie otwarte dla publiczności, z udziałem ekspertów z Polski i Białorusi

 

01.VIII.2014 Объявления о проведении воркшопа "So eas+y / Young european design" 2014

01.VIII.2014 - 05.IX.2014 Работа представляется 12.00 Набор участников воркшопа в Комарово

05.IX.2014 Оглашение результатов отбора

13.IX.2014 - 16.IX.2014 Воркшоп "So eas+y / Young european design" в Комарово, Беларусь

XI.2014 Выставка, обеиненная с дискуссией в Галерее У в Минске по теме общественного и исторического пространства  - открытое мероприятие при участии экспертов из Польши и Беларуси.

 

Anchor 5
So easty architecture workshop European Young Design

Zasady kwalifikacji /Правила участия

Zaprojektuj obiekt który wybudujemy wspólnie w Komarowie

 

Z pośród nadesłanych prac wybierzemy 6 najlepszych projektów a z nich wyłonimy koncepcje która będziemy realizować. Nagrodą dla autorów wybranych prac będzie wyjazd i możliwość uczestniczenia w warsztatach ""So eas+y / Young european design""

 

Wytyczne:

Obiekt mieszczący się w obrysie sześcianu 3x3x3 metry.

Z naturalnych materiałów.

Tani.

Łatwy i szybki w budowie.

Możliwy do dalszego wykorzystania.

Użyteczny i funkcjonalny.

Służący lokalnej społeczności.

Estetyczny.

Nie wymagający budowy fundamentów ( nie zawiązany z gruntem).

 

Zakres opracowania:

 

Koncepcję projektową należy przestawić na planszy uzupełnionej krótkim opisem oraz za pomocą modelu fizycznego.

 

Format planszy: plik PDF w formacie A3 /300dpi. (skala i zakres rysunków do decyzji autora)

Model: 5 zdjęć w formacie .jpg (ujęcia do decyzji autora)

 

Kto może brać udział?

 

Studenci kierunków artystycznych, wydziałów architektury oraz młodzi architekci którzy ukończyli studnia w przeciągu ostatnich dwóch lat.  

 

Wyślij na soeastyworkshop@gmail.com do godz.12.00 / 05.IX.2014

 

Warsztaty są finansowane w ramach programu „Wspólne Działania Polsko-Białoruskie” ze środków MSZ RP w ramach dotacji uzyskanej przez Fundację Polityki Rozwojowej. 

 

 • pokrywamy koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestników warsztatów w agroturystyce na Białorusi;

 • pokrywamy koszt dojazdu kołowego na trasie Warszawa-Komarowo w obie strony. Jeśli ktoś z Was jest z innego miasta prosimy o wcześniejszą informację. W szczególnych sytuacjach będziemy starali się pokryć koszt dojazdu do Warszawy. W ramach dotacji polskiego MSZ opłacone są także dojazdy lokalne;

 • pokrywamy koszt wizy białoruskiej i ubezpieczenia zdrowotnego;

 • pakiet informacyjny dla uczestników warsztatów;

 • opiekę organizacyjną i merytoryczną na miejscu;

 

Dodatkowe uwagi;

 • językiem warsztatów jest język angielski;

 • możemy poprosić Was o wzięcie własnych narzędzi: małej piły, młotka, itp. Wszystko zależy od tego, jaki ostatecznie materiał zostanie wybrany do wykonania instalacji warsztatowej.

 

 

 

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania!

Нужно спроектировать объект, который будет совместно строится в Коморово.

 

Из 6 присланных работ будут  выбраны 6 лучших проектов, из которого в свою очередь будет сформирована концепция, которая будет реализована. Призом для авторов отобранных работ будет возможность принять участие в воркшопе  " "So eas+y / Young european design""

 

Руковоство:

Объект в пределах объема 3x3x3 метра.

Выполняется из природных материалов.

Не дорог в возведении.

Несложный и быстровозводимый.

Следует предусмотреть возможность дальнейшего использования.

Объект должен быть функционален и полезен.

Объект должен служить местному сообществу.

Должна присутствовать эстетика.

Объект не должен требовать возведения фундаментов (не должен требовать земляных работ)

 

Варианты подачи концепции проекта:

 

Проектное решение должно быть представлено на планшете, снабженном кратким описанием, или при помощи макета.

 

Формат планшета: файл PDF в формате A3 /300dpi. (масштаб и набор чертежей на усмотрение автора)

Макет: 5 снимков в формате .jpg (ракурсы на усмотрение автора)

 

Кто может принимать участие в воркшопе?

Студенты-архитекторы или молодые архитекторы, закончившие обучение в течение двух лет к данному моменту.

 

Отправить soeastyworkshop@gmail.com до 12.00 / 05.IX.2014

 

Семинары финансируются под «совместные действия польско-белорусских« Министерства иностранных дел в рамках гранта, полученного Фондом по политике развития. Благодаря этому мы можем покрыть: 

 • Стоимость размещения участников агротуризма в Беларуси; 

 • Стоимость получения пирог по маршруту Минск-Komarowo в обоих направлениях. Если кто из вас из другого города, пожалуйста, сообщите нам заранее, в определенных ситуациях, мы постараемся, чтобы покрыть стоимость проезда в Минск. В рамках польского министерства грантов иностранных дел также оплачиваются местной коммутирующих; 

 • Информационный пакет для участников; 

 • Организация Уход и содержание на сайте;

 

Дополнительные комментарии; 

 • Язык семинара является английский; 

 • Мы можем попросить Вас принять свои собственные инструменты: маленькая пила, молоток, строка ... Все зависит от того, что в конечном итоге выбор материала для семинара установки. 

 

Мы будем рады ответить на любые вопросы!

 • b-facebook
 • Twitter Round
 • b-googleplus
bottom of page