top of page
Anchor 1

So eas+y UKR / PL молодий європейський дизайн Нова Каховка 2016

So easty architecture workshop European Young Design

 SO EAS+Y

UKR / PL young European design

Nova Kakhovka 2016

Design an intervention into the public space
of Nova Kachovka

What are SO EAS+Y workshops?

 

SO EAS+Y are architectural workshops organized by the Development Policy Foundation from Warsaw, 11-1. August in Nova Kakhovka, Ukraine. The participants of the project are the students from Poland and Ukraine, Polish tutors and facilitators, representatives of Ukrainian partners. The event will be held in Nova Kakhovka, Ukraine. The project is co-financed by the Polish Ministry of Foreign Affairs and the business partners.

 

 
About the project

The workshops goal is to elaborate artistic intervention / find architectural answer to the needs of Nova Kachovka residents, reported via www.garnank.org public consultancy tool, as well as via public voting and charrette open consultancies in NK. The special project / art installation will be realized in the public space.

 

 

 

During the workshops we want to share the best experience elaborated by the Polish creative & innovative business concerning the public space and public consultancies. We cooperate with architectural, IT and construction companies.

 

 

Development Policy Foundation Team

www.fpr.org.pl

Розробка дизайну змін публічного простору
Нової Каховки
Що таке воркшоп SO EAS+Y?

 

SO EAS + Y це архітектурний воркшоп, організований Фондом розвитку політики з Варшави, 11-17 серпня в Новій Каховці, Україна. Учасниками проекту є студенти з Польщі та України, польські вихователі та помічники, представники українських партнерів. Захід буде проходити в Новій Каховці, Україна. Проект фінансується спільно з Польським Міністерством закордонних справ і ділових партнерів.

 

 
Про проект

Мета воркшопу полягає в тому, щоб розробити художню модель втручання / знайти архітектурне рішення потреб жителів Нової Каховки, про які було повідомлено через www.garnank.org, як громадський інструмент консультаційних послуг, а також за допомогою відкритого голосування і шаретте - відкритих консультацій в НК. Спеціальний проект / художня інсталяція буде реалізований в публічному просторі.

 

Під час воркшопу ми хочемо поділитися кращим досвідом, набутим польським креативним та інноваційним бізнесом, щодо громадського простору і громадських консультацій. Ми співпрацюємо з архітектурними, ІТ і будівельними компаніями.

Команда Фонду Політики Розвитку

www.fpr.org.pl

Partners/ партнери:

European Young Design
European Young Design
architektur workshop
European Young Design
European Young Design
architektur workshop
architektur workshop
architektur workshop

The workshops are co-financed by the Ministry of Foreign Affairs of Poland.

The publication express authors opinions only, and can’t be treated as official Ministry of Foreign Affairs of Poland statement.
Воркшоп софінансується Міністерством закордонних справ Польщі.
Видання тільки висловлює думки авторів, які не можуть розглядатися як офіційні заяви Міністерства закордонних справ Польщі.
Anchor 2
AR-303209730.jpg&MaxW=980&imageversion=MainTopic1_edited
IMG_3790_Fotor
Karol Szparkowski
Kamil Miklaszewski
Agata Filipek
Wojtek_Szpociński

Team / команда

Development Policy Foundation

We conduct mainly socioeconomic interventions stabilizing communities and enabling inclusive growth via dialogue, taking ownership of the common space.

 Our contribution to peacebuilding comes through targeted development projects in post conflict, poor and politically marginalized areas (very often inhabited by minority groups), such as: the border of Tajikistan and Afghanistan, Chin state in Myanmar, Kairouan in Tunisia, South Ukraine and Belarus, as well as countries in economical and political transition like Georgia and Moldova. We work for inclusive, harmonious communities with their basic necessities met.

Moreover, we implement cross-sectoral local partnerships bringing together representatives of regional and local authorities, NGOs/CSOs and local business.

Our focus areas are support for democratization in fragile & rural & outlaying & post & conflict-prone areas, sharing transformation experiences in integrated rural development (economic, social, environmental), capacity building for rural/non-metropolitan CSOs & NGOs, assisting CSOs in long-term sustainability of actions: support for social entrepreneurship and social & community integrity.

www.fpr.org.pl

 

 

+48 Architecture

The group has been operating since 2006 and has wide range of project and project-related activities. The field of activities covers architecture, interior design and design and, in addition, the promotion and journalistic activities. Furthermore, group designs workshops for children and strives to be actively involved  in the discussion about the state of Polish public space and architecture.   
The Core of the group are young architects, graduates from Warsaw University of Technology, Faculty of Architecture: (Agata Filipek, (MSc. Arch. 2006), Karol Szparkowski (MSc. Arch. 2006), Kamil Miklaszewski (MSc. Arch. 2004).

http://www.plus48.com.pl/

 

Venu.pl

Venu.pl is a Polish IT company developing innovative, applicable, easy to adapt public consultation on-line tools. The company is closely cooperating with the NGO and public sector, realizing several public founded projects, many of them in developing countries or in countries in stage of economic and political transition. In the portfolio it has projects implemented in Tunisia, Tajikistan, Georgia, Belarus, Moldova, Ukraine.

www.venu.pl

 

 

 

Puczynski.pl

Firma "PUCZYŃSKI - mała architektura" istnieje od 1978r. i jest liderem na rynku produkcji małej architektury w Polsce. Podstawowa nasza działalność, to projektowanie i produkcja elementów małej architektury.
Wykorzystując duże doświadczenie w zakresie jakości, dbając jednocześnie o funkcjonalność i wygodę, stworzyliśmy bogaty program produkcyjny, który przedstawiamy państwu na naszej stronie internetowej.
Zapraszamy do zapoznania się z długą listą referencyjną, zaopatrzoną w dokumentację fotograficzną.

Kilka tysięcy realizacji, w większości dla renomowanych i wymagających klientów, to gwarancja jakości oferowanych produktów. Nie bez znaczenia jest też przyjazny i szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Ze względu na różnorodność kombinacji i mnogości oferowanych wyrobów (ponad 1600 modeli), produkujemy wyłącznie na zamówienie. Daje nam to idealne możliwości połączenia Państwa oczekiwać z naszymi możliwościami.
Indywidualny, oryginalny styl powstających w naszej firmie produktów, w połączeniuz produkcją od podstaw, dają nieograniczone możliwości kreacji nowych kolekcji czy modernizacji już istniejących. Ponadto jesteśmy otwarci i chętni do współpracy twórczej z projektantami,
w celu tworzenia indywidualnych dzieł lub zespołów małej architektury dla danego projektu.

www.puczynski.pl

 

Фонд Політики Розвитку

Ми проводимо головним чином соціально-економічні заходи, що стабілізують суспільства і дозволяють відбутися зростанню через діалог, беручи власність загального простору.

Наш внесок у миробудівництво приходить за допомогою цільових проектів розвитку в постконфліктних, бідних і політично маргінальних районах (дуже часто населених меншинами), таких як: кордон Таджикистану та Афганістану, Китайський район в М'янмі, Кайруан в Тунісі, Південна Україна і Білорусія, а також країни в економічному і політичному перехідному етапі, як Грузія і Молдова. Ми працюємо для того, щоб гармонізувати громади з їх основними потребами.

Крім того, ми реалізуємо міжгалузеві місцеві партнерства, які об'єднують представників регіональних і місцевих органів влади, НГО / ОГС і місцевого бізнесу.

Областю наших інтересів єпідтримка демократизації в нестабільних / сільських / віддалених / пост-конфліктних районах, розповсюдження досвіду трансформації в області комплексного розвитку сільських районів (економічного, соціального, екологічного), створення потенціалу для сільських районів / поза метрополією ОГC і НГО, підтримка ОГС в довгостроковому розвитку: підтримка соціального підприємництва та соціальної та громадської цілісності.

www.fpr.org.pl

+48 Архітектура

Група працює з 2006 року і має широкий спектр проектів і після-проектних заходів. Сфера діяльності охоплює архітектуру, дизайн та дизайн інтер'єру та, крім того, промоція і журналістська діяльність. Крім того, група розробляє майстер-класи для дітей і прагне активно брати участь в дискусіях про стан польського громадського простору і архітектури.

Ядро групи складають молоді архітектори, випускники з Варшавського технологічного університету, факультет архітектури: (Агата Филипек, (MSc Arch 2006), Кароль Шпарковски (MSc Arch 2006), Каміль Миклашевски (MSc Arch 2004 ).

http://www.plus48.com.pl/

Venu.pl

Venu.pl це польська ІТ-компанія, яка розробляє інноваційні, застосовні онлайн інструменти публічних консультацій, які можуть легко адаптуватися. Компанія тісно співпрацює з неурядовими організаціями та публічним сектором, та реалізувала кілька громадських проектів, більшість з яких в країнах, що розвиваються або в країнах, що знаходяться в стадії економічного і політичного переходу. У портфоліо є проекти, що реалізуються в Тунісі, Таджикистані, Грузії, Білорусі, Молдові, Україні.

www.venu.pl

 

Puczynski.pl

Firma "PUCZYŃSKI - mała architektura" istnieje od 1978r. i jest liderem na rynku produkcji małej architektury w Polsce. Podstawowa nasza działalność, to projektowanie i produkcja elementów małej architektury.
Wykorzystując duże doświadczenie w zakresie jakości, dbając jednocześnie o funkcjonalność i wygodę, stworzyliśmy bogaty program produkcyjny, który przedstawiamy państwu na naszej stronie internetowej.
Zapraszamy do zapoznania się z długą listą referencyjną, zaopatrzoną w dokumentację fotograficzną.

Kilka tysięcy realizacji, w większości dla renomowanych i wymagających klientów, to gwarancja jakości oferowanych produktów. Nie bez znaczenia jest też przyjazny i szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Ze względu na różnorodność kombinacji i mnogości oferowanych wyrobów (ponad 1600 modeli), produkujemy wyłącznie na zamówienie. Daje nam to idealne możliwości połączenia Państwa oczekiwać z naszymi możliwościami.
Indywidualny, oryginalny styl powstających w naszej firmie produktów, w połączeniuz produkcją od podstaw, dają nieograniczone możliwości kreacji nowych kolekcji czy modernizacji już istniejących. Ponadto jesteśmy otwarci i chętni do współpracy twórczej z projektantami,
w celu tworzenia indywidualnych dzieł lub zespołów małej architektury dla danego projektu.

www.puczynski.pl

 

Anchor 3

Nova Kakhovka(Kherson oblast, Ukraine) / 

Нова Каховка (Херсонська область, Україна)

The city of regional subordination in the Kherson region, founded February 28, 1952 in connection with the construction of the Kakhovka hydroelectric power station.

It has a favorable geographical location. The city is located on the bank of the river. Dnieper and has access to the Black Sea. Through Nova Kakhovka goes a European highway E-58 Vienna - Rostov-on-Don.

In the city there are such large enterprises of Ukraine as the "House of vintage cognacs" Tavria "- one of the leaders in cognac production in Ukraine,"Building materials plant №1 "- one of the best plants aerated concrete blocks," Kakhovka protein Agro "- the largest Ukraine complex for processing soybeans. Today Nova Kahovka significant regional shopping center that serves not only themselves, but also nine neighboring districts.

The city has excellent sports facilities and significant tourism potential - a luxurious dendropark, town attractions and natural springs of drinking water are located along the coast. For tourist services created hotels, resorts, entertainment centers, water recreation facilities, including one of the best yacht clubs in Ukraine - «MaximMarine».

Every year in the city going on International Investment Forum "Tavria horizons", rating of popularity and quality "Dnipro Pearl”, Regional Festival of Folk Music, International competition of academic art, tourist and economic forums. Generally during the year is about 50 steps regional, regional, national and international values.

Місто обласного підпорядкування в Херсонській області, засноване 28 лютого 1952 року у зв’язку із будівництвом Каховської гідроелектростанції.

Має вигідне географічне розташування. Місто знаходиться на березі р. Дніпро та має вихід до чорного моря. Через Нову Каховку проходить європейський автошлях Е-58 Відень – Ростов-на-Дону.

На території міста діють такі значні підприємства України, як: «Дім марочних коньяків «Таврія» - один з лідерів коньячного виробництва в Україні, «Завод будівельних матеріалів №1» - один з найкращих заводів газобетоних блоків, "Каховка Протеін Агро" - найбільший в Україні комплекс з переробки соєвих бобів. На сьогодні Нова Каховка значний регіональний торговельний центр, що обслуговує не тільки себе, а й дев’ять сусідніх районів.

Місто має чудову спортивну інфраструктуру та значний туристичний потенціал – розкішний дендропарк, містечко атракціонів та природні джерела з питною водою, які розташовані вздовж всього берега. Для обслуговування туристів створені готелі, бази відпочинку, розважальні центри, заклади відпочинку на воді, зокрема один з кращих яхт-клубів в Україні – «MaximMarine».

Щорічно у місті відбувається Міжнародний інвестиційний форум «Таврійські горизонти», рейтинг популярності та якості «Дніпровська перлина», Регіональний фестиваль народної музики, Міжнародний конкурс академічного мистецтва, туристичні та економічні форуми. Взагалі протягом року відбувається близько 50 заходів регіонального, обласного, всеукраїнського та міжнародного значень.

When and where? / Коли і де?

 

11-17.August 2016, Nova Kakhovka,

oblast Kherson, Ukraine

 

 

11-17 серпня 2016, Нова Каховка,

Херсонська область, Україна

Requirements /вимоги

Who can apply?

 

Polish and Ukrainian students of artistic&design studies, architecture, construction, as well as young people interested in design, architecture, creation and public space. If you study sociology, ecology, economy or any other humanistic studies, but still you want to take part of the workshops, you are welcome.

 

 
How I can apply?

 

We wait for your application on soeas+y@fpr.org.pl

 

If you are a designer / architect:

send us your two best projects (not bigger then 5MB – or a link on google drive, dropbox lub skydrive). If you previously participated in workshops or have some models, send us the photo or link

 

 

If you are a student interested in sociology, city life or public consultations: send us a short information (1 page motivation letter) why you want to participate in the project + some information about your previous NGO/public actions experience (1/2 page)

 

 

When is the deadline?

 

We have only few places for the workshops, as soon you apply, you have more chances to take part in the workshops. We definitely close the recruitment on 5 August 2016, 12.00 p.m. (Polish time)

 

 
 
What is the workshop fee I have to pay?

Great news; the workshop is for free – the project is co-financed by the Ministry of Foreign Affairs of Poland and business partners. Not only the participation is free, but also the accommodation and board in Nova Kakhovka. We are ready to cover the transportation costs if you’ll be able to give us the ticket. If you want to use any other transportation like car, ferry or plane – contact us in advance, we’ll let you know if we can reimburse it.

 

 
What language I need to know?

 

Language of workshops is English, we expect you know it at least on the communication level

What else?

 

We may ask you to bring your own tools: a small saw, a hammer etc... It all depends on what material is finally selected for the installation workshop.

Хто може подавати заявку?

 

Польські та українські студенти художніки і дизайнери, архітектори, будівельникі, а також молоді люди, зацікавлені в дизайні, архітектурі, створенні і громадському просторі. Якщо ви вивчаєте соціологію, екологію, економіку або будь-які інші гуманітарні науки, але все ж ви хочете взяти участь у воркшопі, ви можете.

 

Як я можу подати заявку?

 

Ми чекаємо на Вашу заявку за адресою soeas+y@fpr.org.pl

 

Якщо ви дизайнер / архітектор:

надашліть нам два ваших найкращих проекти (не більше 5 МВ – або посилання у google drive, dropbox lub skydrive). Якщо ви раніше брали участь у воркшопах або маєте деякі моделі, надішліть нам фото або посилання.

 

Якщо ви студент зацікавлений в соціології, міському житті або публічних консультаціях: надішліть нам коротку інформацію (мотиваційний лист на 1 сторінку), чому ви хочете взяти участь в проекті + деяку інформацію про ваш попередній досвід НГО / публічні акції (1/2 сторінки )

 

Коли закінчується термін?

 

Ми маємо лише кілька місць для участі у воркшопі, тому чим раніше ви подасте заявку, тим більше шансів на участь ви матимете. Ми безумовно закриваємо набір 5 серпня 2016, у 24:00 (за польським часом)

 

Яка вартість участі у воркшопі?

Відмінна новина; воркшоп безкоштовний - проект фінансується спільно з Міністерством закордонних справ Польщі та ділових партнерів. Не тільки участь безкоштовна, але також розміщення і харчування в Новій Каховці. Ми готові покрити транспортні витрати, якщо ви дасте нам квиток. Якщо ви хочете використовувати будь-який інший транспорт, як автомобіль, пором або літак - зв'яжіться з нами заздалегідь, ми дамо вам знати, якщо ми зможемо відшкодувати його.

 

 

Яку мову я повинен знати?

 

Мова воркшопу англійська. Ми очікуємо, що ви знаєте її принаймні на рівні комунікації.

 

 

Що ще?

 

Ми можемо попросити вас принести свої власні інструменти: невелика пила, молоток і т.д. ... Все залежить від того, який матеріал буде остаточно обраний для інсталяції воркшопу.

FAQ / FAQ (Питання, які часто задаються)

•    What do I need to submit?
Send us a full scale drawings of your 2 best projects  to soeas+y@fpr.org.pl

 

•    Deadline for the submission of applications?
August 5, 2016 or send file now! 

•    Are you on the first or the last year of your studies?
It does not matter!

 

•    What is a format of a full scale drawing? 
At your discretion.  

 

•       How large can be a file? 
Better zipped file no larger than 5mb

 

•    Can I upload a file to Google Drive, Dropbox or SkyDrive? 
Sure, send us the link! 

 

Can you use a hammer? 
Yes, we need you!

 

•    Can I send the pictures of models or pictures of workshops in which I have participated?
Yes, send us what you like!

 

•    Who can participate?
Students from UKR and PL

Що мені потрібно подати?

Надішліть нам в повному масштабі креслення 2 ваших кращих проектів на адресу soeas+y@fpr.org.pl

 

Крайній термін подачі заявок?

5 серпня 2016 або відправити файл зараз!

 

Ви на першому або останньому році навчання?

Це не має значення!

Яким повинен бути формат повномасштабного креслення?

На ваш розсуд.

 

На скільки великим може бути файл?

Краще архівний файл розміром не більше 5 МБ

 

Чи можу я завантажити файл на Google Drive, Dropbox або SkyDrive? 

Звичайно, надішліть нам посилання!

 

Чи можете ви використовувати молоток?

Так, ти нам потрібен!

 

Чи можу я відправити фотографії моделей або воркшопів, в яких я брав участь?

Так, надішліть нам, що вам подобається!

 

Хто може брати учать?

Студенти з України та Польщі

Anchor 4
Anchor 5

See what we do / Подивіться, що ми робимо:

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus
bottom of page