MOL young european design

MOL tânăr european design

So easty architecture workshop European Young Design

 SO EAS+Y

MOL young european design

    PALANKA 2017

What are SO EAS+Y workshops?

 

SO EAS+Y are architectural workshops organized by the Development Policy Foundation from Warsaw. The participants of the project are the Architecture students from Moldova. The event will be held in Calarasi Region. The aim of the workshops is to realise spatial project – installation which will be a permanent sign in the space of Calarasi as an example of inclusive architecture.

 

About the project

 

The project is implemented by Development Policy Foundation www.fpr.org.pl thanks to the grant of the Ministry of Culture and National Heritage. The grant was awarded within the programme „Promoting Polish Culture Abroad 2017 Promesa.”

Within the project the architectural workshops will be realized with participation of young and awarded architectural studios from Poland coping with the problem of social inclusion and promotion of cultural participation of persons with disabilities.

They will propose and implement intervention in the public space which will refer to their achievements and "design philosophy," and whose beneficiaries will be persons excluded from cultural participation: the elderly, children and people with disabilities.

The workshop will be a starting point for the discussion about real access to contemporary culture in Moldova and inclusion in the context of public space.

To compete the task we have invited young architects from Poland who have extensive didactic and designing experience. We hope that with their help and commitment, workshops will be expanded to other countries and gain international character and prestige.

 

Ce sunt atât de ateliere de lucru EAS+Y?

SO EAS+Y sunt ateliere de arhitectură organizate de Fundația Politici de Dezvoltare din Varșovia. Participanții proiectului sunt arhitectura studenților din Moldova. Evenimentul va avea loc la Călărași Regiunea. Scopul atelierelor este acela de a realiza proiectul spațial - instalare, care va fi un semn permanent în spațiul Călărași ca un exemplu de arhitectură inclusiv.

Despre proiect

Proiectul este implementat de Fundația politica de dezvoltare a www.fpr.org.pl datorită acordării Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. Grantul a fost acordat în cadrul programului „Promovarea culturii poloneze în străinătate 2017 Promesa.“

În cadrul proiectului atelierele arhitecturale vor fi realizate cu participarea tinerilor și premiate studiouri de arhitectura din Polonia se confruntă cu problema incluziunii sociale și promovarea participării culturale a persoanelor cu handicap.

Ei vor propune și implementa intervenții în spațiul public, care se vor referi la realizările lor și „filozofia de design“, și ale căror beneficiari vor fi persoane excluse de la participarea culturală: persoanele în vârstă, copiii și persoanele cu dizabilități.

Atelierul va fi un punct de plecare pentru discuția cu privire la accesul real la cultura contemporană în Moldova și includerea în contextul spațiului public.

Pentru a concura sarcina am invitat tineri arhitecți din Polonia, care au o vastă experiență didactică și de proiectare. Sperăm că, cu ajutorul și angajamentul lor, ateliere de lucru va fi extins la alte țări și să câștige caracter internațional și prestigiu.

Partners/ Parteneri:

European Young Design
architektur workshop
European Young Design
European Young Design
European Young Design
European Young Design
European Young Design
 
tomek
zuzia (1)
monikaryszka
Karol Szparkowski
Kamil Miklaszewski
Wojtek_Szpociński

Team / Echipă

+48 Architecture

The group has been operating since 2006 and has wide range of project and project-related activities. The field of activities covers architecture, interior design and design and, in addition, the promotion and journalistic activities. Furthermore, group designs workshops for children and strives to be actively involved  in the discussion about the state of Polish public space and architecture.   

The Core of the group are young architects, graduates from Warsaw University of Technology, Faculty of Architecture: (Agata Filipek, (MSc. Arch. 2006), Karol Szparkowski (MSc. Arch. 2006), Kamil Miklaszewski (MSc. Arch. 2004).

 

Development Policy Foundation

The organizations is based in Warsaw and implements various projects addressed to local governments and NGOs in developing countries and countries in transition; including projects about integration of the disabled (Georgia, Belarus) and public space quality (Hola Prystan and Nova Kakhovka, Ukraine, Komarovo, Belarus, Kairouan, Tunisia).

 

 

NM architects

NM studio architects was established in 2014 after receiving the first prize in the competition at the Museum of Polish Vodka. Thet deal with widely understood design - from urban planning through architectural to small forms of utility. Thez participate in numerous architectural competitions. Zuzanna Szpociska and Tomasz Marciniewicz graduated from architecture at the Warsaw University of Technology. They cooperate with specialists in the installation, construction and landscape architects.

Tomasz Marciniewicz 

architect, co-fouder of NM architects. Graduated from the Faculty of Architecture of Warsaw University of Technology. Winner of many architectural competitions. His projects includes urban planning, architecture and design.

Zuzanna Szpocińska

architect, co-fouder of NM architects. Graduated from the Faculty of Architecture of Warsaw University of Technology. Her  activities cover a broad spectrum, including urban planning, architecture and practical design. Takes part in many architecture competitions.

Content design studio

They work with subcontractors, artists and graphic designers to create a comprehensive, coherent design for residential, commercial and office interiors.
They strive to create the authentic space associated with the context in which the space is located. Both the environment and the character of the building, its neighborhood, the location in the city or the view from the windows are the unique character of the space.
In their projects they often try to use natural materials that are authentic, unique and thus nobly older. Believes that these materials transferred into the interior introduce energy that we can find in nature.

Monika Ryszka
Contributor to the KONTENT project group.She gained her experience in Poland, Denmark and South Korea. She is trying to create authentic space related to the context and its users. Nature lover. In her projects she is trying to use natural materials that are nobly aged and transferred to places, buildings, interiors bring energy that we can find in nature.

 

 

 

 

 

+48 Arhitectura

Grupul a fost de operare din anul 2006 si are o gama larga de proiecte și activități legate de proiect. Domeniul de activitate cuprinde arhitectura, design interior si design și, în plus, promovarea și activitățile jurnalistice. Mai mult decât atât, grupul proiectează ateliere pentru copii și se străduiește să se implice activ în discuțiile cu privire la starea spațiului public polonez și arhitectură.

Nucleul grupului sunt tineri arhitecți, absolvenți de la Universitatea de tehnologie din Varșovia, Facultatea de arhitectură:...... (Agata Filipek, (Master Arch 2006), Karol Szparkowski (Master Arch 2006), Kamil Miklaszewski (Master Arch 2004 ).


Fundația Politica de dezvoltare

Organizațiile se bazează în Varșovia și implementează diverse proiecte adresate guvernelor locale și ONG-urile din țările și țările în tranziție în curs de dezvoltare; inclusiv proiecte cu privire la integrarea persoanelor cu deficiențe (Georgia, Belarus) și calitatea spațiului public (Hola Prystan și Nova Kahovka, Ucraina, Komarovo, Belarus, Kairouan, Tunisia).


 

Arhitecți NM

NM arhitecți studio a fost înființată în 2014, după ce a primit premiul întâi la concursul de la Muzeul polonez Vodka. Thet face cu un design larg inteles - de la planificarea urbană prin arhitectura la forme mici de utilitate. Thez participa la numeroase concursuri de arhitectură. Zuzanna Szpociska și Tomasz Marciniewicz absolvit arhitectura la Universitatea de Tehnologie din Varsovia. Ei cooperează cu specialiști în instalarea, construcții și Peisagistilor.

 

Tomasz Marciniewicz
Arhitect, co-fouder al arhitecților NM. Absolvent al Facultății de Arhitectură a Universității de Tehnologie din Varșovia. Câștigător al mai multor concursuri arhitecturale. Proiectele sale includ planificarea urbană, arhitectura și designul.

 

Zuzanna Szpocińska
Arhitect, co-fouder al arhitecților NM. Absolvent al Facultății de Arhitectură a Universității de Tehnologie din Varșovia. Activitățile sale acoperă un spectru larg, inclusiv planificarea urbană, arhitectura și designul practic. Participă la numeroase concursuri de arhitectură.
Studio de design de conținut

Ei lucrează cu subcontractori, artiști și designeri pentru a crea un design cuprinzător, coerent pentru interioare rezidențiale, comerciale și de birouri.
Ei se străduiesc să creeze spațiul autentic asociat cu contextul în care se află spațiul. Atât mediul și caracterul clădirii, vecinătatea acesteia, locația din oraș sau din punctul de vedere ferestrele sunt caracterul unic al spațiului.
În proiectele lor, ei încearcă adesea să folosească materiale naturale, care sunt autentice, unice și, astfel, noblețe mai în vârstă. Consideră că aceste materiale transferate în interiorul introduce de energie pe care o putem găsi în natură.

 

 

Monika Ryszka
A contribuit la grupul de proiecte KONTENT. A câștigat experiența în Polonia, Danemarca și Coreea de Sud. Încearcă să creeze un spațiu autentic legat de context și de utilizatorii săi. Iubitor de natura. În proiectele ei, ea încearcă să folosească materiale naturale care sunt vechi de nobili și transferate în locuri, clădiri, interioare care aduc energie pe care o putem găsi în natură.

 

Casa Parintesca (Palanca, Calarasi) /Casa Parinteasca (Palanca, Călărași)

Casa Parintesca has been cooperating with applicants for many years, leading one of the few non-state museums in Palance, as well as activating the local community through modern reinterpretation of handicrafts - Moldovan lace orders in the Calarasi region with Channel or German designer Isabell de Hillerin. In 2016, Casa Parintesca carried out tourism support activities in the region (extension of the Moldova Culinary Routes) and in 2017 plans to work on local development and preservation of the material heritage (including national minorities in the region). Extension of the primary cultural activity of Casa Parintesca for social activities results from the difficult economic and social situation of the Moldavian countryside.

 

Casa Parintesca a cooperat cu solicitanții de mai mulți ani, conducând unul dintre puținele muzee non-stat din Palance, precum și activarea comunității locale prin reinterpretare modernă de artizanat - ordine de dantelă moldovenești în regiunea Călărași cu un canal sau un designer de german Isabell de Hillerin. În 2016, Casa Parintesca a desfășurat activități de sprijin a turismului în regiune (extinderea Routes culinare Moldova) și în 2017 planurile de a lucra la dezvoltarea și conservarea patrimoniului materiale locale (inclusiv minoritățile naționale din regiune). Extinderea activității culturale primare de la Casa Parintesca pentru activitățile sociale rezultă din situația economică și socială dificilă a Moldovei rural.

 

Schedule of workshops / Programul atelierelor:

11.00 Tuesday 25.04 starting meeting in Palanca, Calarasi Region

25.04-28.04 Architectural workshop for Calarasi Region

10.00 Friday 28.04, Conference summarizing the project in the Faculty of Architecture of Universitatea Tehnică a Moldovei in Chisinau

 

11.00 Marți 25.04 începând cu întâlnirea de la Palanca, Călărași Regiunea

25.04-28.04 Atelier de arhitectură pentru Călărași Regiune

10.00 Vineri 28.04, Conferința rezumă proiectul la Facultatea de Arhitectură din Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău

Requirements /cerinţe

Who can apply?

 Moldovan students of artistic&design studies, architecture, construction, as well as young people interested in design, architecture, creation and public space. If you study sociology, ecology, economy or any other humanistic studies, but still you want to take part of the workshops, you are welcome.

  

How I can apply?

 We wait for your application on soeas+y@fpr.org.pl

 If you are a designer / architect:

send us your two best projects (not bigger then 5MB – or a link on google drive, dropbox lub skydrive). If you previously participated in workshops or have some models, send us the photo or link

 If you are a student interested in sociology, city life or public consultations: send us a short information (1 page motivation letter) why you want to participate in the project + some information about your previous NGO/public actions experience (1/2 page)

We wait for your application on soeas+y@fpr.org.pl

When is the deadline?

 We have only few places for the workshops, as soon you apply, you have more chances to take part in the workshops. We definitely close the recruitment on 23rd April 2017, 12.00 p.m. (Polish time)

  

 
What is the workshop fee I have to pay?

Great news; the workshop is for free – the project is co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage in frame of programme "Promoting Polish Culture Abroad 2017 Promesa.”. We cover also all the workshop materials.

 
What language I need to know?

Language of workshops is English, we expect you know it at least on the communication level

What else?

 We may ask you to bring your own tools: a small saw, a hammer etc... It all depends on what material is finally selected for the installation workshop.

 

FAQ / FAQ

•   What do I need to submit?
Send us a full scale drawings of your 2 best projects  to soeas+y@fpr.org.pl

•   Deadline for the submission of applications?
April 23rd, 2017 or send file now! 

​•   Are you on the first or the last year of your studies?
It does not matter!

•   What is a format of a full scale drawing? 
At your discretion.  

 •  How large can be a file? 
Better zipped file no larger than 5mb

•    Can I upload a file to Google Drive, Dropbox or SkyDrive? 
Sure, send us the link! 

 

  • Can you use a hammer? 
    Yes, we need you!

•    Can I send the pictures of models or pictures of workshops in which I have participated?
Yes, send us what you like!

 •    Who can participate?
Students from MD

 

 

 

 

 

See what we do at:

www.fpr.org.pl

http://www.plus48.com.pl/

http://www.nmarchitekci.pl/

http://www.kontent.com.pl/

Cine poate aplica?

 Studenții moldoveni de studii artistice și design, arhitectură, construcții, precum și tinerii interesați de design, arhitectura, crearea și spațiul public. Dacă studiu de sociologie, ecologie, economie sau orice alte studii umaniste, dar totuși doriți să luați parte din atelierele de lucru, sunteți bineveniți.
 
Cum pot aplica?

Asteptam cererea dvs. pe soeas+y@fpr.org.pl
Dacă sunteți un designer / arhitect:
Trimiteti-ne cele mai bune două proiecte (nu mai mare, atunci 5MB - sau un link de pe Google Drive, dropbox lub SkyDrive). Dacă ați participat anterior la ateliere sau au unele modele, trimite-ne fotografia sau link. Dacă sunteți un student interesat de sociologie, viața un oraș sau consultări publice: trimiteți-ne o scurtă informație (1 pagină scrisoare de intenție) de ce doriți să participe la proiect + unele informații despre anterioare ONG / experiența acțiuni publice (1/2 pagină ) Asteptam cererea dvs. pe soeas+y@fpr.org.pl
 
Când este termenul limită?
Mai avem doar cateva locuri pentru atelierele de lucru, cât mai curând aplicați, aveți mai multe șanse de a lua parte la ateliere de lucru. Noi cu siguranță închide recrutare pe 23 aprilie 2017, 12:00 (ora Poloniei)

Care este taxa atelierului trebuie să plătesc?
Vesti bune; atelierul este gratuit - proiectul este co-finanțat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național în cadrul Programului „Promovarea culturii poloneze în străinătate 2017 Promesa.“ De asemenea acoperim toate materialele atelier..

Ce limbă trebuie să știu?
Limba de ateliere de lucru este engleza, ne așteptăm să o cunoaștem cel puțin la nivel de comunicare

Ce altceva?
Noi vă poate cere să aducă propriile instrumente: un ferăstrău mic, un ciocan, etc ... Totul depinde de ceea ce material este în cele din urmă selectat pentru atelierul de instalare.


Întrebări frecvente / FAQ

• Ce trebuie să-și prezinte?
Trimite-ne un desen la scară plin de 2 cele mai bune proiecte pentru a soeas+y@fpr.org.pl
• Termenul limită pentru depunerea cererilor?
23 aprilie 2017 sau trimite fișier acum!
• Sunteți pe primul sau ultimul an de studii?
Nu conteaza!
• Ce este un format dintr-un desen la scară completă?
La discretia ta.
 • Cât de mare poate fi un fișier?
O mai bună fișier arhivat nu mai mare de 5MB
• Pot încărca un fișier în Google Drive, Dropbox sau SkyDrive?
Sigur, trimite-ne link-ul!
Poti folosi un ciocan?
Da, avem nevoie de tine!
• Pot trimite imagini de modele sau imagini ale atelierelor în care am participat?
Da, trimite-ne ce vă place!
• Cine poate participa?
Studenții de la MD

Vezi ce facem la:

 

www.fpr.org.pl

http://www.plus48.com.pl/

http://www.nmarchitekci.pl/

http://www.kontent.com.pl/

So easty architecture workshop European Young Design

Architecture workshops in Calarasi Region/Ateliere de arhitectură în regiunea Călărași

Introduction of inclusive architecture to Palanca Village: stairs with railing as support for the elderly, a platform to both leave a stroller and a place to rest. A bench with a wonderful view of the countryside and a notice board for the local community in the main part of the village next to Orthodox church, cemetery and museum: part of universal architecture design-accessible to all, regardless of age, ability or status in life.

Introducerea arhitecturii incluzive în satul Palanca: scări cu balustradă ca suport pentru persoanele în vârstă, o platformă atât pentru a lăsa un cărucior cât și pentru un loc de odihnă. O bancă cu o priveliște minunată a peisajului și un panou de informare pentru comunitatea locală din partea principală a localității lângă biserica ortodoxă, cimitir și muzeu: parte a designului arhitecturii universale - accesibil tuturor, indiferent de vârstă, capacitate sau statut in viata.

How to use inclusive architecture to solve social problems in the urban or rural areas? How to design a product and build environment to be accessible to all and aesthetic?

 

These questions were the axe of conference at the Facultatea Urbanism și Arhitectură of Universitatea Tehnică a Moldovei in Chisinau: addressed to young architects, design and construction students, conducted by the plus48 architecture, NM architekci, Kontent, Development Policy Foundation Group experts from Poland.

 

On Friday April 28th the debate on the inclusion of architecture and access to culture in Moldova took place as well as presentations of young Polish architectural studios and the best Polish practices in the field of providing inclusive solutions in architecture - understood not as "no barriers" but rather as a "design philosophy". 
Moldovan students presented the results of architectural workshops in Palanca village that involve the community members, and integrate the most marginalized part, by creating friendly, inclusive, accessibly and functional public space.

Cum să folosiți arhitectura incluzivă pentru a rezolva problemele sociale în zonele urbane sau rurale? Cum de a proiecta un produs și de a construi un mediu care să fie accesibil tuturor și estetic?

Aceste întrebări au reprezentat axa conferinței de la Facultatea de Urbanism și Arhitectură a Universității Tehnice a Moldovei la Chișinău: adresată tinerilor arhitecți, studenți de proiectare și construcție, condusă de arhitectul plus48, experții din grupul NM architekt, Kontent, Fundația pentru Politica de Dezvoltare din Polonia.

 

Vineri, 28 aprilie, a avut loc dezbaterea privind includerea arhitecturii și a accesului la cultură în Moldova, precum și prezentări ale studiourilor arhitecturale poloneze și cele mai bune practici poloneze în domeniul furnizării de soluții incluzive în arhitectură - înțelese nu ca "fără bariere" Ci mai degrabă ca o "filozofie de design".
Studenții moldoveni au prezentat rezultatele atelierelor de arhitectură din satul Palanca care implică membrii comunității și integrează partea cea mai marginalizată, prin crearea unui spațiu public prietenos, inclusiv, accesibil și funcțional

 
 
  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus